HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Maximal subextension of plurisubharmonic functions and related problems
Người báo cáo: GS. Lê Mậu Hải

Thời gian: 9h Thứ 6 ngày 24/3/2017
Địa điểm: Phòng 109 nhà A5, Viện Toán học 18 Hoàng Quốc Việt
Tóm tắt: In this work we introduce the notion on maximal subextension of plurisubharmonic functions with boundary values. We prove some results about maximal subextension of plurisubharmonic functions in Cegrell's classes and related problems.

Trở lại

Công bố khoa học mới