HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 14h, Thứ tư 29/3/2017.

Địa điểm: P4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại