HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 21 Tháng 3 2017
Thứ ba 21 Tháng 3 2017
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations with large data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Kỹ thuật Bochner, ước lượng gradient và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới