HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations with large data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 21/3/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk we present some recent results on the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations for the case where the input data are axially symmetric. Under this requirement,  the norm of the input data may be arbitrarily large

Trở lại