Văn bản, quy định do Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ban hành

QĐ số 01/QĐ-VHL, ngày 19/2/2013:  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
QĐ số 02/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban huy chế làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN
QĐ số 03/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 04/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viện chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 05/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Ban hành Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 06/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 07/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 08/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 09/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học ngành thuộc Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 284/ QĐ-VHL ngày 13/3/2015: Quy chế Thi đua khen thưởng của Viện Hàn lâm KH&CNVN (Thay thế QĐ số 10/QĐ-VHL ngày 19/2/2013)
QĐ số 11/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 Ban hành: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp
QĐ số 12/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 Ban hành: Quy chế xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài
QĐ số 13/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 Ban hành: Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
QĐ số 1212 QĐ/VHL ngày 12/8/2014 Ban hành: Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Thay cho QĐ số 14/QĐ-VHL ngày 19/02/2013)
QĐ số 1524/QĐ-VHL ngày 11/9/2015 Ban hành: Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm (Thay thế QĐ số 15/QĐ-VHL ngày 19/02/2013)
QĐ số 16/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 : Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 17/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định về hợp tác quốc tế của Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 18/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 : Quy định chức năng và nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - cán bộ
QĐ số 20/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch - Tài chính
QĐ số 21/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
QĐ số 22/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế
QĐ số 23/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng và nhiện vụ của Ban Kiểm tra
QĐ số 28/QĐ-VHL ngày 19/2/2013: Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm KH&CNVN
QĐ số 201/QĐ-VHL ngày 25/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Toán học
QĐ số 255/QĐ-VHL ngày 26/2/2013: Quy chế Tổ chức và hoạt động đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên

LAST_UPDATED2