HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 1 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính ổn định vi phân của bài toán điều khiển tối ưu lồi rời rạc (cont.)
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

Xêmina Hình học tính toán
Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Tối ưu và điều khiển
The normal forms of the singularity of Control systems on a surface with boundary
Người báo cáo: Hy Đức Mạnh

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Special varieties
Người báo cáo: GS. N . Budur, Department of Mathematics, KU Leuven, Belgium

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina Hình học tính toán
Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Mạng phức tạp và một số bài toán trên đồ thị lớn
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina đọc sách về Mật mã
Cover times (part 2)
Người báo cáo: Vũ Phong

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Singularities in arbitrary characteristic
Người báo cáo: TS. Nguyễn Hồng Đức

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Ma trận đồng hành và các trường mở rộng đại số
Người báo cáo: GS. Phạm Ngọc Ánh

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một điểm trong đa giác đơn.
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông và Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A maximizing characteristic for critical configurations of chip-firing games on digraphs
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Xêmina Giải tích
Algebroids and Jacobian conjecture
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Tháng 1 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới