HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic Geometry and de Rham Theory
Hanoi, 03/12/2018 – 06/12/2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic Geometry and de Rham Theory
Hanoi, 03/12/2018 – 06/12/2018

Xêmina Phương trình vi phân
On regularity of weak solutions for thenavier-stokes equations in general domains
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic Geometry and de Rham Theory
Hanoi, 03/12/2018 – 06/12/2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Uniform continuity of a product of real functions
Báo cáo viên: Gerald Beer (California State University Los Angeles)

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic Geometry and de Rham Theory
Hanoi, 03/12/2018 – 06/12/2018

Xêmina Xác suất và thống kê
Clustering using projection
Báo cáo viên: Tung Pham (Univ. Melbourne and Vietnam National University of Science)

Xêmina Hình học đại số
Regular singular theory
Báo cáo viên GS. TSKH Phùng Hồ Hải

Xêmina Liên phòng, Trường Viện
Bài giảng về Giải tích biến phân, Quy hoạch toán học, Điều khiển tối ưu
Thời gian: 9:30-11:30, 10/12/2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Geoffrion
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Relations in the maximal pro- quotients of absolute Galois groups
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras I
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Bài giảng viện
BICMR-IMH Colloquium in Mathematics
Friday, December 14, 2018

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 3)
Báo cáo viên TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Phương trình vi phân
The Ekeland variational principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras II
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Dynamical Graph for Disease Spreading
Người trình bày: Nguyễn Ngọc Doanh (Đại học Thủy Lợi)

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Bài giảng viện
Quantum Computing and Cryptography
Người trình bày: Professor Neal Koblitz (University of Washington, Seattle, USA)

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 3)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings (Phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras III
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On Epidemics Network Model
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày