HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 27 Tháng 12 2018
Thứ năm 27 Tháng 12 2018
09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras III
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

09:00 

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On Epidemics Network Model
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới