HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Thời gian: 15h00, Thứ 5 ngày 20/12/2018
Địa điểm: Phòng 212, nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Trình bày lại định nghĩa đa giác trực giao, định nghĩa bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm và một ứng dụng của bao lồi trực giao.

Tài liệu tham khảo:

  1. Montuno, D. Y., and Fournier, A., Finding the x-y convex hull of a set of x-y polygons, Technical Report 148, University of Toronto, (1982).
  2. Biswas, A., Bhowmick, P., Sarkar, M., and Bhattacharya, B. B., A linear-time combinatorial algorithm to find the orthogonal hull of an object on the digital plane, Information Sciences, (216), (2012), 176-195.
  3. Wu, J., and Jiang, Z., On constructing the minimum orthogonal convex polygon for the fault-tolerant routing in 2-d faulty meshes, IEEE Transactions on Reliability (54) (3) (2015), 449-458.
  4. Biswas, A., Bhowmick, P., Sarkar, M., and Bhattacharya, B. B., Finding the orthogonal hull of digital object: a combinatorial approach, in: Brimkov, V., Barneva, R., Hauptman, H., Intl. Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA), LNCS, (4958), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

Trở lại

Công bố khoa học mới