HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

17 Tháng 12 2018 - 23 Tháng 12 2018

Xêmina Phương trình vi phân
The Ekeland variational principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras II
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Dynamical Graph for Disease Spreading
Người trình bày: Nguyễn Ngọc Doanh (Đại học Thủy Lợi)

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Bài giảng viện
Quantum Computing and Cryptography
Người trình bày: Professor Neal Koblitz (University of Washington, Seattle, USA)

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 3)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

17 Tháng 12 2018 - 23 Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày