HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 2 2017 - 26 Tháng 2 2017

Hội nghị, hội thảo
Topology of Singularity
Hanoi, February 20-22, 2017

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Hội nghị, hội thảo
Topology of Singularity
Hanoi, February 20-22, 2017

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Profile decomposition method
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Hội nghị, hội thảo
Topology of Singularity
Hanoi, February 20-22, 2017

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
An introduction to COCO: A platform for Comparing Continuous Optimizers in a Black-Box Setting
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
REGULARITY OF WEAK SOLUTION FOR THE NAVIER - STOKES EQUATIONS VIA ENERGY CRITERIA
Người báo cáo: Vũ Thị Thùy Dương

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

Xêmina Hình học và Tô-pô
The coincidence Lefschetz Theorem
Người báo cáo: Jean Paul BRASSELET (Institut de Mathématiques de Luminy)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs
Speake: Ngo Dac Tan

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, February 20-24, 2017

20 Tháng 2 2017 - 26 Tháng 2 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày