HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 11 2018

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Những cấu trúc lớn xuất hiện trong đồ thị ngẫu nhiên
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Anh

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Quy tắc suy diễn hợp thành trong Logic mờ bức tranh và ứng dụng
Báo cáo viên: Phạm Văn Hải

Xêmina Phương trình vi phân
On the dispersive PDEs and nonlinear Schroedinger type equations
Báo cáo viên: Lương Thái Hưng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Regularity of symbolic powers of monomial ideals
Báo cáo viên: Trần Nam Trung (Viện Toán)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The quickhull algorithm for determining the convex hull of a finite set of discs in plane
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Xác suất và thống kê
Almost sure central limit limit theorem
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Descent theory
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Quy tắc suy diễn hợp thành trong Logic mờ bức tranh và ứng dụng
Báo cáo viên: Phạm Văn Hải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Asymptotic behavior of Linear and Integer Programming and the stability of the Castelnuovo-Mumford regularity
Báo cáo viên: Lê Tuấn Hoa

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The quickhull algorithm for determining the convex hull of a finite set of discs in plane
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng"
Hà Nội, 15 – 16/11/2018

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras IV
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Xác suất và thống kê
LAN property for the drift parameter of ergodic diffusions with jumps from discrete observations
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng"
Hà Nội, 15 – 16/11/2018

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 2)
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Phương trình vi phân
On regularity of weak solutions for thenavier-stokes equations in general domains
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Asymptotic behavior of Linear and Integer Programming and the stability of the Castelnuovo-Mumford regularity (Phần 2)
Báo cáo viên: Lê Tuấn Hoa

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Geoffrion
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras V
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Xác suất và thống kê
$\Phi$-entropy inequalities and asymmetric covariance estimates for convex measures
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Phương trình vi phân
On regularity of weak solutions for thenavier-stokes equations in general domains
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the finiteness of cohomology of algebraic groups over perfect fields
Báo cáo viên: GS Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras VI
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 2)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Tháng 11 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày