HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 02 Tháng 11 2018
Thứ sáu 02 Tháng 11 2018
09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới