HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 02 Tháng 11 2018
Thứ sáu 02 Tháng 11 2018
09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới