HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 9 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Coderivatives and Implicit Multifunction Theorems (Báo cáo tổng quan nội dung luận án tiến sĩ)
Báo cáo viên: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Xác suất và thống kê
Lyapunov spectrum of nonautonomous linear Young differential equations
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Vector Optimization Problems with Polyhedral Multifunctions (Báo cáo tổng quan nội dung luận án tiến sĩ)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học tính toán
Mô hình chiếu sáng Phong và phương pháp tô bóng vật thể Phong
Bào cáo viên: Nguyễn Nhật Anh

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Xêmina Xác suất và thống kê
Malliavin-Stein type method for the measurable functions of independent random variables
Báo cáo viên: Nguyễn Tiến Dũng (Đại học FPT)

Hội nghị, hội thảo
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
Hue, September 10 – 14, 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khung kết hợp
Báo cáo viên: Nguyễn Quỳnh Nga

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Morita equivalence of Leavitt path algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học tính toán
Mô hình chiếu sáng Phong và phương pháp tô bóng vật thể Phong
Bào cáo viên: Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Proper Connection number of Graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Malliavin-Stein type method for the measurable functions of independent random variables
Báo cáo viên: Nguyễn Tiến Dũng (Đại học FPT)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some mathematical issues behind Sudoku puzzles
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Nga

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Minimal surfaces in $\widetilde{{\rm PSL}_2(\mathbb{R})}$
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Hoàng (ĐHKHTN)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Proper Connection number of Graphs" (part 2)
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Về một số tính chất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ Caputo
Báo cáo viên: Phan Thị Hương (Học viện Kỹ thuật quân sự)

Tháng 9 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới