HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Khung kết hợp
Báo cáo viên: Nguyễn Quỳnh Nga

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 19/9/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi đề cập đến một số tính chất, các ví dụ, tính ổn định của khung kết hợp trong không gian Hilbert

Trở lại

Công bố khoa học mới