HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

11 Tháng 5 2020 - 17 Tháng 5 2020

Xêmina Hình học tính toán
Orthogonal funnels
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Realizing corners of Leavitt path algebras as Steinberg algebras, with corresponding connections to graph C*-algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some Solution Methods for Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Covid-19: Facts and Mathematical Models
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ tách
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Xêmina Hình học đại số
Diện Riemann và tính chất cơ bản của ánh xạ chỉnh hình
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

11 Tháng 5 2020 - 17 Tháng 5 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới