HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Freeness of reflection arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 9:00, thứ năm, ngày 14/5/2020

Địa điểm: Phòng 511, tầng 5 nhà A6

Tóm tắt: We investigate relative invariants of a reflection group. The freeness of reflection arrangements í studied via module of G-invariants and G-invariant differential forms.

Trở lại

Công bố khoa học mới