HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 13 Tháng 5 2020
Thứ tư 13 Tháng 5 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Realizing corners of Leavitt path algebras as Steinberg algebras, with corresponding connections to graph C*-algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some Solution Methods for Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới