HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

19 Tháng 1 2015 - 25 Tháng 1 2015

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp trong tập mờ
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of equations by iteration
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina Phương trình vi phân
Maz'ya-Kozlov-Fomin's iterative method for solving ill-posed Cauchy (cont.)
Người báo cáo: Đinh Nho Hào

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về Hệ số Hilbert và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy
Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Long

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường đi ngắn nhất tránh beta-phức trong mặt phẳng (tiếp)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Xác suất và thống kê
The contact process on random graphs
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Maximal singular integral transforms on local fields
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

19 Tháng 1 2015 - 25 Tháng 1 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới