HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

19 Tháng 1 2015 - 25 Tháng 1 2015

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp trong tập mờ
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xêmina Trung tâm đào tạo
Solution of equations by iteration
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina Phương trình vi phân
Maz'ya-Kozlov-Fomin's iterative method for solving ill-posed Cauchy (cont.)
Người báo cáo: Đinh Nho Hào

Hội nghị, hội thảo
Vietnam - Korea joint meeting on Algebra
January 19-21, 2015, Halong bay

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về Hệ số Hilbert và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy
Người báo cáo: Nguyễn Tuấn Long

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường đi ngắn nhất tránh beta-phức trong mặt phẳng (tiếp)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Xác suất và thống kê
The contact process on random graphs
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Maximal singular integral transforms on local fields
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

19 Tháng 1 2015 - 25 Tháng 1 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới