Tháng 12 2018

Xêmina Hình học đại số
Regular singular theory
Báo cáo viên GS. TSKH Phùng Hồ Hải

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 3)
Báo cáo viên TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 3)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Tháng 11 2018

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Descent theory
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 2)
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 2)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Tháng 10 2018

Xêmina Hình học đại số
Fibered Categories
Báo cáo viên: GS TSKH Phùng Hồ Hải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới