Grothendieck's existence theorem in formal geometry
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 14h, Thứ 6, ngày 2 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại