Tháng 5 2019

Xêmina Hình học đại số
Định lý Serre trên các đối đồng điều của lược đồ affine Noerther
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Cartier Divisors
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của không gian xạ ảnh
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Tháng 4 2019

Xêmina Hình học đại số
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Hình học đại số
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Hình học đại số
A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Tháng 3 2019

Xêmina Hình học đại số
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Hình học đại số
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Tháng 2 2019

Xêmina Hình học đại số
Descent for morphisms of schemes
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Drinfeld Curves
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Tháng 1 2019

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and applications
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and applications (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Stack của các bó quasi-coherent
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới