Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 2)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 14h, Thứ 6, ngày 30 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới