Tháng 12 2017

Xêmina Hình học đại số
Cohen-Macaulay rings and Macaulayfication
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Hình học đại số
Hitchin fibration
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Tháng 8 2017

Xêmina Hình học đại số
The non-archimedean SYZ fibration and the minimal model program
Johannes Nicaise (Imperial College, London)

Tháng 4 2017

Xêmina Hình học đại số
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Xêmina Hình học đại số
Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới