Descent theory
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Thời gian: 14h, Thứ 6, ngày 9 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới