Descent theory (part 3)
Báo cáo viên TS Nguyễn Tất Thắng

Thời gian: 14h, Thứ 6, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới