HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 6 2020 - 28 Tháng 6 2020

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Simple Lie algebras arising from Steinberg algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (Final part)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Conflict-free vertex connection number at most 3 and size of graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà nội và postdoc Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Perfect simulation of Hawkes processes based on unconditional Kalikow (convex) decomposition
Báo cáo viên: Phí Tiến Cường (Nice-France)

Xêmina Hình học đại số
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ I.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

22 Tháng 6 2020 - 28 Tháng 6 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới