WEEKLY ACTIVITIES

22 June 2020 - 28 June 2020

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Analytic Geometry
Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on Computational Geometry
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.p)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Seminar on Algebra and Number Theory
Simple Lie algebras arising from Steinberg algebras
Speaker: Tran Giang Nam

Seminar on Hyperplane arrangements
Freeness of reflection arrangements (Final part)
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Conflict-free vertex connection number at most 3 and size of graphs
Speaker: Doan Duy Trung

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Perfect simulation of Hawkes processes based on unconditional Kalikow (convex) decomposition
Speaker: Phí Tiến Cường (Nice-France)

Seminar on Algebraic Geometry
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ I.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

22 June 2020 - 28 June 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications