HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

24 Tháng 12 2018 - 30 Tháng 12 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings (Phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras III
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On Epidemics Network Model
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

24 Tháng 12 2018 - 30 Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới