HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2015

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Survey on Chip Firing Game, Matroid, Tutte Polynomial
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Triple Massey products in Galois cohomology
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xêmina Giải tích
Fourier transform of positive functions and Riemann hypothesis
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Phương trình vi phân
Full waveform inversion in seismic exploration
Người báo cáo: Doan Huy Hien

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khung chặt ellipsoid
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Nga

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Triple Massey products in Galois cohomology (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số (tt)
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Estimations of the bi-Carleson operator by J.Serre’s theory of trees
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The Riemann-Roch theorem for graphs and rank in complete graphs
Người báo cáo: Robert Cori, Professor Emeritus, University Bordeaux

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Survey of algebraic groups and actions
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Mather-Jacobian singularities and Jet Schemes
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Abelian sandpile model and Biggs - Merino polynomial for directed graphs
Người báo cáo: Trần Thị Thu Hương

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy-Cesaro operator over p-adic field, I
Người báo cáo: Nguyen Thi Hong

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Tối ưu và điều khiển
New stability analysis of positive singular discrete-time systems with time-varying delay
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Sáu

Xêmina Phương trình vi phân
Some classical results on the Yamabe problem
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Mã Flow - MinCut và một số vấn đề liên quan
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Mather-Jacobian singularities and Jet Schemes (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán Weiszfeld và một vài bài toán tối ưu hình học (tiếp tục)
Người báo cáo: Nguyễn Đăng Sơn

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Đại số Lie liên kết với nhóm đại số
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số (tt)
Người báo cáo: Phong Hồ Hải

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Abelian sandpile model and Biggs - Merino polynomial for directed graphs (part 2)
Người báo cáo: Trần Thị Thu Hương

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy-Cesaro operator over p-adic field, II
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Giới thiệu nội dung Luận văn Tiến sĩ
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Phương trình vi phân
An Introduction towards application to dual control for nonlinear model predictive control
Người báo cáo: Lã Hữu Chương

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Định lý Riemann-Roch cho đồ thị và hạng của đồ thị đầy đủ
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Tháng 3 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới