HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 03 Tháng 3 2015
Thứ ba 03 Tháng 3 2015
09:00 
14:00 

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Survey on Chip Firing Game, Matroid, Tutte Polynomial
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới