HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Triple Massey products in Galois cohomology
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 9h00, thứ 4 ngày 4/3/2015

Địa điểm: Phòng 6 nhà A14 - Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt:  We discuss the vanishing property of triple Massey products in the Galois cohomology of a field. (Joint work with Jan Minac).

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới