HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

23 Tháng 11 2020 - 29 Tháng 11 2020

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Scheduling sports tournaments on a single court minimizing waiting time
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

23 Tháng 11 2020 - 29 Tháng 11 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới