HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Thời gian: 14h-16h, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng 606 Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Tiếp theo các báo cáo trước, thông qua ví dụ thực hành đối với bài toán người đưa hàng, báo cáo này hướng dẫn quy trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic .NET để xử lý kết quả chạy số của GUROBI và xuất kết quả cuối cùng dưới dạng Excel.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới