HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 24 Tháng 11 2020
Thứ ba 24 Tháng 11 2020
09:00 
14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới