HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 24 Tháng 11 2020
Thứ ba 24 Tháng 11 2020
09:00 
14:00 

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày