HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 24/11/2020

Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới