HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

23 Tháng 11 2020 - 29 Tháng 11 2020

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for solving the convex rope problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Scheduling sports tournaments on a single court minimizing waiting time
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

23 Tháng 11 2020 - 29 Tháng 11 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày