HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

09 Tháng 12 2019 - 15 Tháng 12 2019

Hội nghị, hội thảo
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
Hà Nội, 9/12/2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential Stability in Conic Linear Programming
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Một số tư liệu về toán lưu giữ tại Trung tâm di sản các nhà khoa học. Phần 1
Báo cáo viên: Trung tâm Di sản

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cyclability in Graph Classes
Báo cáo viên: Christophe Crespelle

Bài giảng viện
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
Báo cáo viên: Janos Pach (Renyi Institute Budapest and MIPT Moscow)

09 Tháng 12 2019 - 15 Tháng 12 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới