HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 10 Tháng 12 2019
Thứ ba 10 Tháng 12 2019
09:00 

Xêmina Hình học tính toán
Restricted Technique for Computing the Lower Convex Hull in a Class of Finding Delaunay Triangulation
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới