HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Differential Stability in Conic Linear Programming
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 11/12/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu về sự ổn định của giá trị tối ưu trong bài toán tối ưu tuyến tính nón.

Trở lại

Công bố khoa học mới