HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Differential Stability in Conic Linear Programming
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 11/12/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu về sự ổn định của giá trị tối ưu trong bài toán tối ưu tuyến tính nón.

Trở lại