HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

14 Tháng 10 2019 - 20 Tháng 10 2019

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Brauer group of rings and varieties
Speaker: Nguyen Chu Gia Vuong (IM-VAST)

Xêmina Giải tích
The sharp Hardy-Moser-Trudinger inequality
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xemina nhóm Đa thế vị
Continuity properties of weighted log canonical thresholds
Báo cáo viên: Phạm Hoàng Hiệp

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Asymptotic behavior of symmetric ideals and beyond
Báo cáo viên: Dinh Van Le (Uni. Osnabrueck)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Curvature and Equisingularity of real functions
Báo cáo viên: Vincent Grandjean (Universidade Federal do Ceara, Brazil)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Implementing diferential privacy in machine learning
Báo cáo viên: Trần Bảo Trung

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Inductively free and recursively free arangements (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

14 Tháng 10 2019 - 20 Tháng 10 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới