HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Brauer group of rings and varieties
Speaker: Nguyen Chu Gia Vuong (IM-VAST)
Time: 9h, Thursday, 16/10/2019
Venue: Seminar room 302, Building A5, Institute of Mathematics Hanoi.

Trở lại

Công bố khoa học mới