HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Inductively free and recursively free arangements (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 17/10/2019
Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: This is a continuation of a series of talks on free arrangements. We introduce classes of inductively free and recursively free arangements together with a bunch of examples to distinguish these classes and the classes of free arrangements

Trở lại

Công bố khoa học mới