HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 3 2017 - 26 Tháng 3 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations with large data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Phương trình vi phân
Kỹ thuật Bochner, ước lượng gradient và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số tính chất định tính của bài toán phân cụm nhằm làm cực tiểu tổng các bình phương khoảng cách
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Trung tâm đào tạo
Dạng tổng quát của định lí Cauchy
Người báo cáo:Trần Hồng Hạnh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains (part 2)
Speaker: Pham Van Trung

Xêmina Giải tích
Maximal subextension of plurisubharmonic functions and related problems
Người báo cáo: GS. Lê Mậu Hải

20 Tháng 3 2017 - 26 Tháng 3 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới