HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 6 2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Algebraic structures of repeated-root constacyclic codes of prime power lengths over finite chain rings: applications and generalizations
Speaker: Prof. Đinh Quang Hải (Kent State University, USA)

Xêmina Hình học đại số
Some models for infinity categories
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Xêmina Hình học tính toán
Clustering and visualization of big and multimodal omics data
Người báo cáo: Đỗ Văn Hoàn (Học viện Kỹ Thuật Quân Sự)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the rank of quadratic equations of projective varieties
Speaker: Euisung Park (Korea University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Deformations of klt and slc singularities
Speaker: Shunsuke Takagi (The University of Tokyo)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Stability in Invariant Theory and its applications
Speaker: Đào Phương Bắc (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina Phương trình vi phân
The Zakharov/Craig-Sulem forumulation of the water waves problem
Người báo cáo: TS. Lương Thái Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games (tiếp theo)
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Leavitt path algebras as flat bimorphisms
Speaker: Prof. Phạm Ngọc Ánh (Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungary)

Xêmina Giải tích
Polya-Szego inequality and its applications
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft Type Recognition based on Orthogonal Convex Hull Features and SVM
Người báo cáo: Trần Anh Dũng (Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh)

Xêmina Hình học và Tô-pô
The Milnor monodromy and the Bernstein-Sato polynomials of a meromorphic function
Speaker: Kiyoshi Takeuchi (Tohoku University)

Xêmina Hình học đại số
The lifting problem for curves I
Người báo cáo: Đặng Quốc Huy (VIASM)

Xêmina Phương trình vi phân
Một số vấn đề về động lực của hàm hậu cực trị hữu hạn
Người báo cáo: Lê Văn Tứ (Postdoc Simons tại viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some Qualitative Properties of Matrix Two-Person Games
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lie Solvable Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học đại số
The lifting problem for curves II
Người báo cáo: Đặng Quốc Huy (VIASM)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Deformation rigidity of wonderful group compactifications
Speaker: Qifeng Li (Shandong University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Sharp bound on the abelian automorphism groups of surfaces of general type
Speaker: Xin Lu (East China Normal University)

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Giải tích
Polya-Szego inequality and its applications, II
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Suboptimal finite-time control of singular large scale discrete-time equations with delayed interconnections
Người báo cáo: NCS. Phạm Thị Hương

Xêmina Phương trình vi phân
Improved estimates for separation of solutions to fractional differential equations
Người báo cáo: TS. Nguyễn Như Thắng (Đại học Sư Phạm Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The structure of rings via automorphism-invariant modules
Speaker: Trương Công Quỳnh (Da Nang Uni. of Education)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Hình học và Tô-pô
Sublinearly Morse Boundary of Croke-Kleiner admissible groups.
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Hoàng (Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng)

Xêmina Hình học đại số
Esnault - Viehweg Vanishing Theorem for Complex manifolds in Fujiki's class and question on its generalization
Người báo cáo: Trần Phan Quốc Bảo (Đại học Công nghệ Thông tin)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Phương trình vi phân
Gagliardo–Nirenberg and sobolev interpolation inequalities on Besov spaces
Người báo cáo: TS. Đào Nguyên Anh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Saturation bounds for smooth varieties
Speaker: Tài Huy Hà (Tulane Uni.)

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Hình học đại số
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles (I)
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Tháng 6 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày