HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 28 Tháng 6 2022
Thứ ba 28 Tháng 6 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Gagliardo–Nirenberg and sobolev interpolation inequalities on Besov spaces
Người báo cáo: TS. Đào Nguyên Anh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới