HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 20 Tháng 6 2022
Thứ hai 20 Tháng 6 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

14:00 

Xêmina Giải tích
Polya-Szego inequality and its applications, II
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới