HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Gagliardo–Nirenberg and sobolev interpolation inequalities on Besov spaces
Người báo cáo: TS. Đào Nguyên Anh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 9h30 ngày 28 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Tầng 5 nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắtt: We establish the Gagliardo–Nirenberg and Sobolev interpolation inequalities on Besov spaces. In particular, we improve the recent results of Miyazaki where he proved the inequalities on BMO spaces (see Yoichi Miyazaki [Proc. Amer. Math. Soc. 148 (2020), pp. 4257–4261]).

Trở lại

07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới