Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Thời gian: 15h30, Thứ 4, ngày 24/4/2019

Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

27/09/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Giải tích
11/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới